Klaipėdos miesto nekilnojamosios kultūros vertybės
PAIESKA

Paupio dvaro sodybos ir ligoninės pastatų kompleksas vad. Bachmano dvaru 244, miesto šiaurinė dalis.

Kompleksą sudaro:
psichiatrinės ligoninės pastatas - 32569, Jaunystės g. 2, pastatyta apie 1930-1931 m. mūrinis pastatas, 1957 m. rekonstruota, pristatant priestatą iš rytų pusės, pritaikyta bendrabučiui;
sandėlis - 32557, Jaunystės g. 5, XIX a. I pusėje statytas sandėlis su karvide yra rekonstruotas ir naudojamas sandėliui;
prieglaudos pastatas - 32555, Jaunystės g. 12, pastatytas 1881m. ant senosios prieglaudos pamatų;
vyr. melžėjos ir ūkvedžio namas - 32558, Jaunystės g. 18, statytas apie XIX a. pab. -XX a. pr., mūrinis pastatas rekonstruotas, dabar - gyvenamas;
kalvės pastatas - 32567 Jaunystės g. 20, statytas 1890 m., dabar gyvenamasis namas;
dvarininko namas - 32554, Jaunystės g. 22, pastatytas 1778 m.;
pirmasis ūkinis pastatas - 32559, Jaunystės g. 24, XVIII a. I. p. statytas mūrinis ūkinis pastatas, rekonstruotas 1960 m., dabar ten sandėlis ir garažas;
antrasis ūkinis pastatas - 32561, Jaunystės g. 26, XIX a. pirmoje pusėje statytas mūrinis fachverkinis ūkinis pastatas, 1999 m. rekonstruotas, dabar ten įsikūrusi parduotuvė;
parko fragmentai - 32570, Jaunystės g.;
trečias kumetynas - 32568, Liepų g. 91, apie XX a .pr. prie plytinės pastatytas mūrinis kumetynas, XX a. II p perstatytas, šiuo metu tai gyvenamais namas;
pirmas kumetynas - 32562, Rūko g. 3, statytas 1912 m., dabar - gyvenamasis namas;
antras kumetynas - 32564, Rūko g. 7, pastatytas  apie 1895 m. medinis pastatas dabar naudojamas gyvenamajai paskirčiai;
pirmas tvartas - 32563, Rūko g., statytas 1912 m., naudojamas ūkinei paskirčiai;
antras tvartas - 32566, Rūko g., statytas apie 1895 m., naudojamas ūkinei paskirčiai.

Architektūrinė vertė
Pastatytas XVIII a. – XX a. I p

Dvaro pavadinimas yra asmenvardinės kilmės. XV-XVI a. teritorija vadinta Bachmano žeme. XVII a. pab. –XVIII a. per. pagal tuometinių savininkų pavardę kurį laiką dvaras vadintas „Rummelshofu“ (Riumelio dvaru). XVIII a. pab. – XIX a. per. kartografijoje – „Bachmannshof“ (Bachmano dvaras). Prijungus Klaipėdos kraštą prie Lietuvos XX a. pirmoje pusėje lietuvių kalboje vartotas pavadinimas „Paupys, Paupiai“, išreiškiantis dvarvietės landšaftines ypatybes – „vieta prie upės“. Abu pavadinimai vartojami iki šiol.

Dvaro sodybos centras formavosi nuo XVIII a. pirmosios pusės dabartinio Klaipėdos – Plikių plento šiaurės pusėje. 1880 m. pastačius tiltą per Danę ir nutiess naują plentą į Plikius, dvaras atsidūrė tarp dviejų svarbių kelių. 1868 m. plane jau matoma, kad susiformavusi įdomi dvaro centro struktūra, sudaryta iš trijų kiemų: 1. retai apstatyto, susiformavusio nuo 1847m., kai buvo pastatyta prieglauda; 2. į pietryčius nuo jo XVII a. susiformavusio erdvaus dvaro kiemo, kuris, manoma, atitiko senąjį dvaro centrą (vystėsi nuo XVII a. pirmosios pusės); 3. valstiečių dvaro darbininkų didelio namo kiemo prie kelio į Barškius. Dvaras apstatytas pagal „prūsiško kiemo“ tradicijas: svarbiausi pastatai statyti kiemo pakraščiais, suformuojant uždarą, taisyklingo plano erdvę. 1778 m. buvo pastatyti naujo mūriniai dvaro rūmai (išlikę Jaunystės g. 22). Į pietvakarius nuo dvaro kiemo jau XVIII a. pr. buvo didelis parkas. Pastačius prieglaudą, tarp dvaro ir prieglaudos pasodintas didelis sodas, užveisti daržai. Dvaras XIX a. viduryje išsiplėtė į pietryčius nuo centro, link Barškių, o XIX a. pab. – prie plytinės, anapus kelio į Plikius, tačiau dvaro teritorija į šiaurę nuo centro iki kelio tebebuvo neapstatyta. Dvaro kalvė ir ūkvedžio namai buvo į pietvakarius nuo prieglaudos, kumetynai su tvartais – į pietryčius, prie kelio link Barškių.

XX a. 4-ojo dešimtm. pr. į šiaurės vakaru nuo dvarvietės centro iki tol neapstatytoje vietoje susiformavo savarankiškas apie 1930-1931 m. statytas mūrinės psichiatrinės ligoninės sklypas. Išlikę senieji statiniai rodo, kad dvarvietė XIX-XX a. pirmoje pusėje vyravo mūriniai pastatai, statyti pagal Rytprūsių mūrinės architektūros tradicijas.

Informacijos šaltinis: „Klaipėdos dvarai“. K. Demereckas, D. Elertas, Z. Genienė, J. Valančiūtė. leidykla „Libra Memelensis“, 2005.

Spaudoje apie šį objektą:
2019 m. gegužės 1 d. „Bachmano dvaro kompleksas Klaipėdoje paskelbtas valstybės saugomu“ 

Virtualus turas
Papildyti komentaru, nuotrauka
Papildyti komentaru, nuotrauka
Turite informacijos, nuotraukų apie šį objektą? Kviečiame pasidalinti.
* Maksimalus komentaro teksto ilgis: 800 simbolių