Vaikų informacinių gebėjimų ugdymas: metodinė priemonė vaikų bibliotekų darbuotojams

Žmones iš visų pusių supa informacija. Informacijos apdorojimo, saugojimo, perdavimo būdai nuolat tobulėja, darosi sudėtingesni. Šiuolaikinėje, naujų technologijų, visuomenėje labai svarbu išmokti informaciją surasti, išrinkti pačią svarbiausią, ją suvokti, interpretuoti; reikalingi informaciniai įgūdžiai.

Pasaulyje egzistuoja įvairūs informacinių gebėjimų ugdymo modeliai. Lietuvoje nuo 1974 metų visos mokymo įstaigos buvo įpareigotos moksleiviams ir studentams suteikti bibliotekinių ir bibliografinių žinių pagrindus. Iš rusų kalbos išversta metodinė priemonė "Bibliografines žinias moksleiviams(1)". Bibliotekose buvo eksplotuojama vadovavimo skaitymui koncepcija, tačiau siūlomi mokymo metodai nebuvo efektyvūs, o pastaruoju metu jau ir pasenę.
Suvokdami informacinių gebėjimų svarbą, 1999 metais Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje parengėme projektą "Vaikų biblioteka - kultūros, švietimo ir informacijos centras". Vienas iš bendro projekto uždavinių – ugdyti vaikų informacinius gebėjimus.

Kuriant informacinių gebėjimų ugdymo centrą, siekta keletos tikslų:

sukurti naują mokymosi aplinką, kur derėtų tradicinės - bibliotekinės ir naujos kompiuterinės informacinės technologijos
sukurti informacinių gebėjimų ugdymo metodinį centrą, kur mokyklų bibliotekininkams ir kitiems, besidomintiems šia ugdymo sritimi, būtų sudarytos galimybės susipažinti su naujausiomis mokymo metodikomis, kolegų patirtimi
patiems kurti metodines informacinių gebėjimų ugdymo priemones
ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus

Projekto idėją parėmė Atviros Visuomenės Institutas, Atviros Lietuvos Fondas, miesto valdyba finansavo Vaikų literatūros skyriaus patalpų remontą, ir 2000-ųjų metų išvakarėse Klaipėdos mieste duris atvėrė šiuolaikiška vaikų biblioteka, kur vaikas nuo pirmųjų žingsnių apsupamas informacinių priemonių įvairove, jo dėmesys kreipiamas į natūraliausias ir labiausiai paplitusias informacijos reiškimo formas. Gerai organizuota bibliotekos aplinka formuoja pirmuosius darbo su informacija įgūdžius. Be knygų ir kitų rašytinių šaltinių, vaikai turi galimybes susipažindinti su kompiuteriais ir elektroninėmis duomenų bazėmis.

Viešoji biblioteka - nesistemingo ugdymo institucija, ir neturi galimybių ugdyti informacinius gebėjimus, siedama juos su dalykiniu mokymu. Suprasdami, kad tai mokyklų bibliotekų prerogatyva, įkurtame informacinių gebėjimų ugdymo centre pradėjome kaupti informaciją, teikti metodinę pagalbą mokyklų bibliotekininkams, dalyvaujantiems informacinių gebėjimų ugdymo procese. Pirmas renginys - seminaras "Bibliotekininkas - edukatorius: moksleivių informacinio ugdymo klausimai" įvyko 2000 metų gegužės mėnesį. Į seminarą pakviestos Klaipėdos miesto mokyklų bei apskrities viešųjų bibliotekų bibliotekininkės išklausė paskaitas:

"Informacinio raštingumo būtinybė informacinėje visuomenėje",
"Informacijos vartotojo ugdymo metodika",
"Informacinės medžiagos parengimo metodika" (Dr. B. Railienė),
"Informaciniai gebėjimai mokykloje – senosios ir naujosios bibliotekinės kultūros kaita",
"Šiuolaikinės vaikų bibliotekos kaita" (Soc.m.dr. V. Mozūraitė).

Mokyklų bibliotekininkams įpatingą įspūdį paliko Informacinių gebėjimų ugdymo praktinis užsiėmimas, kurį organizavo Panevėžio m. "Vyturio" vidurinės mokyklos bibliotekininkė R. Budnikienė kartu su dr. V. Mozūraite. Praktinis užsiėmimas parodė, kad, ugdant informacinius gebėjimus, mokyklų bibliotekos reikšmė labai svarbi, deja, teks nemažai nuveikti kol mokyklose bibliotekos taps svarbios šio proceso dalyvės.
Viešųjų bibliotekų bibliotekininkai bibliografinių žinių pamokėlėmis nuo seno dalyvauja informacinių gebėjimų ugdymo procese. Tačiau, pasikeitus požiūriui į informacinių gebėjimų ugdymą, būtinos naujos metodikos. Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkės parengė informacinių gebėjimų ugdymo priemones, kuriomis naudojasi praktiniame darbe. Metodinės priemonės parengtos darbui su vaikais grupėse ir individualiai. Rengiant priemones atsižvelgta į ugdytinių amžių. Mažiausiems vaikams būdingas vaizdinis bei emocinis informacijos vertinimas, todėl nuspręsta, kad minimalias žinias apie biblioteką mažyliams gali suteikti lėlės. 9-11 metų vaikų pasaulio suvokimas - pažintinis ir emocinis, todėl pamokėlės metu jiems pateikiamas intriguojantis siužetas, daug užduočių. Vyresniems jau pateikiamos išsamesnės žinios apie informacijos radimą, pasirinkimą ir naudojimą. Ypatingas dėmesys skiriamas antriniams informacijos šaltiniams. Pamokos metu pasitelkiama kompiuterinė - demonstracinė technika. Kompiuterinių technologijų pagalba pateikiami ir seni dalykai šios amžiaus grupės vaikams atrodo daug patraukliau.
Vaikų informacinių gebėjimų ugdymo centre su vaikais dirbama individualiai. Jie mokomi dirbti kompiuteriais, mokomi ieškoti informacijos Internete. Ateityje individualius informacinius gebėjimus vaikai galės lavinti bibliotekos internetinėje svetainėje adresu: http://www.biblioteka.lt
Skatinant naujų informacijos sąvokų pažinimą, vaikai patys kuria kryžiažodžius, žaidimus, dalyvauja rengiant metodines priemones. Yra begalės būdų ugdyti vaikų informacinį išprusimą...

Metodinė priemonė:
1-4 klasių moksleiviams
5-6 klasių moksleiviams
vyresnių klasių moksleiviams

Pageidaujantys pasidalinti patirtimi, gali kreiptis adresu:

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka,
Vaikų skyrius Danės g. 7, LT-5800 Klaipėda
tel. (8 46) 31 47 19
el. paštas: info@biblioteka.lt