Iš visų pusių mus supa informacija. Nežinodami kaip joje orientuotis, kaip atsirinkti reikalingiausią, pasijuntame tarsi atsidūrę neįžengiamose džiunglėse. Vis svarbesnis tampa mokėjimas mokytis, sugebėjimas naudotis bibliotekoje sukauptais dokumentais, internetu. Tikimės, kad mūsų istorija su personažais Pamuštąja Akimi ne tik sudomins informacijos pasaulį, bet ir padės suprasti, kaip jis surėdytas, kaip jame orientuotis, supažindins su pagrindinėmis sąvokomis. Tad kviečiame į nuotykių pasaulį.

5 - 6 klasių moksleiviams 

Pirat

I dalis. Reikšminga informacija
Piratų vadas Pamuštoji Akis pastebėjo tolumoje kažkokį daiktą. Kaip reta ramioje jūroje plūduriavo butelis. Jis šokinėjo supamas bangų ir tarsi viliojo piratus spindėdamas žaliais šonais. Apšepėliai piratai greitai sužvejojo butelaitį. Pats vadas Pamuštoji Akis sudaužė jį ir rado paslaptingą laišką. Jame štai kas buvo parašyta:
„Žiauri jūra išmetė mane į negyvenamą salą. Čia aš jau baigiu savo dienas visai sulaukėjęs ir ligotas. Bet nenorėčiau, kad mano taip sunkiai sukaupti lobiai liktų niekieno nepaliesti. Gerieji žmonės, kurie rasite šį butelį, visą savo lobį aš atiduodu į jūsų rankas. Tikiu, jūs sugebėsite jį rasti ir tinkamai panaudoti. Lobis paslėptas Bandeiros kalno papėdėje, bananų giraitėje esančioje uoloje.“

Tai buvo pirmoji informacija, kurią gavo piratai. Ir ji jiems buvo labai svarbi.

Informacija - tai žinios, kurias vieni žmonės perduoda kitiems. Ji gali būti perduota įvairiais būdais - žodžiu, per spaudą, radiją, televiziją, internetą ir kt.

Piratai, perskaitę žinutę, ėmė šokinėti iš džiaugsmo, mėtyti kepures į viršų ir linksmai trypti kojomis. Jie įsivaizdavo, jog lobį jau turi savo rankose. Tačiau pats mažiausias piratas Medinė Koja staiga atsitokėjo:
- O kur tas Bandeiros kalnas?
Visi nutilo. Niekas nežinojo, nei kur, nei kaip jį surasti. Džiaugsmas kaip mat išgaravo. Bandeiros kalnas… Kokie reikšmingi tapo šie žodžiai.

Reikšminiai žodžiai – svarbiausi, informaciją apibūdinantys žodžiai, kuriais naudojamasi ieškant dokumentų.

Užduotys:

Kokiais būdais jūs galėtumėte perduoti labai svarbią informaciją?
Turite tokią informaciją: Bandeiros kalnas, bananų giraitė. Kokias asociacijas sukelia jums šie žodžiai? Užsirašykite juos į sąsiuvinį. Tai galės būti jūsų reikšminiai žodžiai, padėsiantys greičiau surasti informaciją.
Papasakokite ką darote gavę užduotį savarankiškam darbui: nuo ko pradedate ieškodami medžiagos, kas seka po to.
Jums duotos tokios temos: H.K. Andersenas, Juodoji jūra, strutis, beržas. Nustatykite reikšminius žodžius, kurie padėtų jums surinkti kuo daugiau informacijos šiomis temomis.

II dalis. Biblioteka
Piratų tarpe buvo vienas labiau apsišvietęs piratas pravarde Profesorius. Jis buvo baigęs 4 klases ir kažkada perskaitęs pusę knygos, kurią buvo paėmęs iš mokyklos bibliotekos. Jis tarė:
- Mes netrukus priplauksime uostą. Reikėtų užeiti į biblioteką ir sužinoti, kur tas Bandeiros kalnas. Bibliotekoje yra daugybė knygų, žurnalų, laikraščių. Ten mes turėtume ką nors sužinoti.
- Valio! Visi į biblioteką! - griausmingai sušuko piratai. Jie nekantriai laukė tos dienos, kai priplauks uostamiestį ir galės užeiti į biblioteką.
Tačiau ne visi piratai žinojo, kas yra biblioteka. Reikėtų jiems paaiškinti.

Biblioteka - tai ta vieta, kur laikomos ir saugomos knygos ir kiti dokumentai: žurnalai, laikraščiai, rankraščiai, mikrofilmai, garso ir vaizdo įrašai, kompiuteriniai dokumentai (kompaktiniai diskai, disketės). Tačiau biblioteka ne tik saugo, bet ir siekia, kad visa tai, kas sukaupta būtų prieinama kiekvienam žmogui.

Atvykę į Klaipėdą ir pasiklausinėję aplinkinių, piratai sužinojo, kad mieste yra net keletas bibliotekų. Į kurią kreiptis? (1 priedas. Bibliotekos struktūra) Pagaliau rado gražų pastatą su užrašu "Biblioteka". Įpratę elgtis be ceremonijų, jie rėkaudami sugūžėjo į vidų. Tačiau, paėję keletą žingsnių į priekį, net ir patys nevalyviausi piratai nustojo triukšmauti ir pagarbiai apsižvalgė. Bibliotekoje buvo daugybė knygų, žurnalų, laikraščių, kompiuteriai. Ji tarsi spinduliavo ramybę ir išmintį. Piratai nedrįso toliau žengti nei žingsnio. Tik Profesorius ryžtingai žengė į priekį ir priėjo prie jaunos, žavios moters:
- Atleiskite, kur aš galėčiau rasti bibliotekininkę? - paklausė piratas.
- Aš ir esu bibliotekininkė, - maloniai nusišypsojo elegantiškoji moteris. - Kuo galėčiau jums padėti?
Piratai susižvalgė. Jie ir patys gerai nežinojo, kuo ji galėtų jiems padėti.
- Aš esu informacijos specialistė. Tvarkau bibliotekos dokumentus ir juose užfiksuotą informaciją taip, kad nesunkiai galėtumėte rasti jums reikalingiausią. Aš taip pat, galiu pamokyti, kaip patiems rasti tai ko ieškote.
- Vadinasi, mes pakliuvome kaip tik ten, kur mums ir reikia! - apsidžiaugė piratai.

Užduotys:

Kokių elgesio taisyklių bibliotekoje turėtų laikytis net piratai?
Ko norėtumėte paklausti bibliotekininkės?
Ką dažniausiai veikiate nuėję į biblioteką?
Kokias žinote didžiausias Lietuvos bibliotekas?

III dalis. Didžioji paieška
Profesorius paklausė bibliotekininkės kaip mokėdamas mandagiau:
- Atleiskite, ar negalėtumėte man patarti, kaip aš galėčiau sužinoti, kur yra Bandeiros kalnas? - jis stengėsi laikytis ramiai, kad niekas neįtartų, kam jam reikalinga ši informacija.
Bibliotekininkė valiūkiškai pažvelgė į piratus ir tarė:
- Atliksime informacijos paiešką. Pavadinimas kilęs lyg ir iš ispanų kalbos, bet reikėtų pasitikrinti patikimuose informacijos šaltiniuose. Pirmiausia pažiūrėsime informacinių leidinių fonde.

Informacinių leidinių fondas - bibliotekos fondo dalis kurią sudaro enciklopedijos, žinynai, žodynai, bibliografiniai leidiniai ir kt.

Bibliotekininkė, kaukšėdama aukštakulniais bateliais, nuskubėjo prie lentynų su užrašu: “Informaciniai leidiniai”. Ji nutarė žūt būt surasti nors mažiausią žinutę apie šį kalną. Susirinkusi visus geografijos srities informacinius leidinius, ji ėmė vartyti pagalbines abėcėlines ir dalykines rodykles.

Pagalbinė rodyklė padeda surasti tekste reikiamą informaciją. Ji gali būti abėcėlinė, dalykinė ir kt. Rodyklė paprastai būna knygos gale ir padeda greičiau susirasti, kuriame knygos puslapyje yra jums įdomūs dalykai.

Bibliotekininkė peržiūrėjo enciklopedijas, bet Bandeiros kalnas čia nebuvo paminėtas.
- Teks ieškoti dokumentų fonduose, - tarė susimąsčiusi.

Dokumentų fondas - sutvarkytų dokumentų visuma.

Profesorius išsigandęs apsižvalgė. Jis atsidūrė tarsi knygų tankumyne ir nežinojo, nuo ko pradėti.
- Pirmiausia eikime prie katalogo ir pažiūrėkime, ar mes turime savo bibliotekoje literatūros šia tema.
- Taip, aš žinau, kas yra katalogas, - nudžiugo Profesorius. - Aš turiu naujausių ginklų katalogą!
- Būna ir ginklų, ir rūbų, ir kitų dalykų katalogai, bet dabar mes esame bibliotekoje ir naudosimės čia esančiais katalogais. Aš norėčiau trumpai papasakoti jums apie čia esančius katalogus, - tarė bibliotekininkė.

Katalogas bibliotekoje - tai kortelių, kuriose surašytos žinios apie knygas visuma. Katalogai gali būti:
Abėcėlinis – kortelės jame išdėstytos pagal autoriaus pavardę arba knygos pavadinimą (jei nėra autoriaus) abėcėlės seka. Jis:

parodo, kokios knygos yra bibliotekoje
ar yra bibliotekoje skaitytojui reikalinga knyga
kokie knygos leidimai yra bibliotekoje
kokios knygos apie tam tikrą asmenį, organizaciją yra bibliotekoje

Sisteminis katalogas - jame kortelės su žiniomis apie knygą išdėstytos pagal mokslo sritis, klasifikuojamos pagal UDK (universaliąją dešimtainę klasifikaciją). Be to, kas jau buvo minėta kalbant apie abėcėlinį katalogą, sisteminis katalogas dar parodo, kurių mokslo sričių knygų yra bibliotekoje.

Antraščių katalogas - jei pamiršai autoriaus pavardę, o žinai tik knygos pavadinimą, duomenų apie knygą ieškok šiame kataloge.

Dar yra elektroninis katalogas. Mes naudojamės elektroniniu katalogu LIBIS (Lietuvos integralioji bibliotekų sistema). Jeigu moki dirbti kompiuteriu, ieškodamas reikiamos informacijos, galėsi pasinaudoti ir juo. (2 priedas. Katalogai. Kartotekos)

Bibliotekininkė, žinodama, kad neverta ieškoti informacijos abėcėliniame kataloge, iškart pasuko prie sisteminio. Mokydama plėšikus ieškoti knygų apie Bandeiros kalną pasiūlė susipažinti su bibliotekoje taikoma dokumentų sisteminimo tvarka UDK - Universalia dešimtaine klasifikacija. (3 priedas. UDK)
- Aš tarytum kažką esu skaitęs laikraštyje apie šį kalną, - Profesorius pasikasė pakaušį, stengdamasis prisiminti.
- Tokiu atveju mums padėtų kartotekos, - tarė bibliotekininkė.
Sisteminė straipsnių kartoteka bus kompasas ieškant informacijos pagal mokslo sritis įvairių straipsnių jūroje.
- Jeigu norėtumėte sužinoti ką nors apie Jono kalnelį, jums padėtų kraštotyros kartoteka - čia rasite viską apie Klaipėdą.

Užduotys:

Kodėl bibliotekininkė neieškojo informacijos abėcėliniame kataloge?
Kokiu katalogu naudotumėtės jūs norėdami sužinoti, kokios M. Tveno knygos yra bibliotekoje?
Kas gali iš eilės pasakyti visas abėcėlės raides?
Surašykite šiuos žodžius abėcėlės seka: vunderkindas, apgamas, Galapagai, žvėrynas, banginis, popierius, grandinė, Tauragė, svajonė, dirvožemis, fokusas, citrina.
Kokias žinote mokslo sritis?
Kuriam UDK skyriui priskirtumėte šiuos poskyrius:
58 Botanika; 070 Laikraščiai. Naujienų tarnybos ir agentūros; 741 Piešimas. Bendrieji klausimai; 32 Politika; 22 Biblija; 613 Higiena. Asmens higiena; 931 Senovės istorija apskritai. Senovės tautų istorija; 17 Etika. Mokymas apie moralę; 82 Grožinė literatūra.

IV dalis. Internetas
Deja, bibliotekininkė su piratais peržiūrėjusi gausybę kortelių, žvilgtelėjusi į elektroninį bibliotekos katalogą buvo priversta pasakyti, kad nei knygų, nei straipsnių, nei kitų dokumentų apie Bandeiros kalną bibliotekoje nėra. Plėšikai nukabino nosis. Svajonės apie prabangų gyvenimą ėmė tolti, viltys surasti lobį pamažu žlugo. Bibliotekoje, pasirodo, buvo per mažai informacinių leidinių ir tie patys buvo pernelyg bendro pobūdžio. Ką daryti? Kur dabar kreiptis. Profesorius ėmė galvoti į kokią biblioteką dar galėtų kreiptis. Kiti piratai stebėjo jo veidą su viltimis. Tačiau bibliotekininkė pasirodė esanti atkakli. Ji taip lengvai nenuleis rankų!
- Mes dar turime internetą!

Internetas - tai pasaulinis tinklas, kuriame sukaupta įvairių įvairiausia informacija. Tai tarsi "biblioteka be sienų". Čia jūs galite skaityti, aplankyti įvairiausias pasaulio vietas, susirasti draugų, žaisti, mokytis.

Piratai dar niekada nebuvo matę kompiuterio, o žodis "internetas" jiems skambėjo labai keistai. Jie negalėjo patikėti, kad šis mažas "televizoriukas" gali duoti atsakymą į jų klausimą. Bibliotekininkė, prisėdusi prie kompiuterio, adresų laukelyje išspausdino adresą: www.msn.com (Be abejo, jūs galite bandyti ieškoti ir kitu jums žinomu adresu). Tuščiame laukelyje ji įrašė žodžius: Bandeira mountain (angl. Mountain - kalnas) ir paspaudė mygtuką "go". Pagaliau pasisekė! Viską, ką piratai norėjo sužinoti, jie sužinojo interneto pagalba.

Užduotys:

Suraskite įvairiose interneto paieškos svetainėse duomenų apie Bandeiros kalną. Ieškokite ir lietuvių, ir anglų (vokiečių, prancūzų, ar kt.) kalbomis.
Sužinoję kuriame žemyne ir kurioje šalyje jis yra, suraskite žemėlapyje tikslią jo vietą.
Paieškokite informacijos įvairiais interneto adresais šiomis temomis: Šatrijos kalnas, pudeliai, "Pikaso", Velnių muziejus, Nida.

Adresų jūs rasite:
Mūsų bibliotekos internetiniame tinklalapyje: www.biblioteka.lt
Žurnaluose: "Naminukas", "Kiberzona", "Naujoji komunikacija".
Apie internetą jums papasakos šios knygos:

Internetas. - Vilnius: Alma littera, 1998.
Pedersen T., Moss F. "Internetas" vaikams. - Vilnius: Presvika, 1999.
Stivens M., Treis R. Kompiuteriai pradedantiesiems. - Vilnius: Alma littera, 1995.

 
Žaidimas „SURASK BIBLIOTEKOJE KNYGĄ SU SIURPRIZU“

Žaidimas žaidžiamas komandomis arba individualiai. Jo tikslas - padėti vaikams suvokti paieškos kataloguose ir dokumentų fonduose ryšį. Užduotys vaikams pateikiamos laiškų forma spalvinguose vokeliuose. Žaidimo dalyviams laiškuose pateikiamos užduotys, reikalaujančios skirtingos paieškos: pagal autorių, pagal antraštę, pagal mokslo šakas.
Pirmas laiškas - padėtas ant bibliotekininkės stalo:

1 taškas

Surask knygą .......................................
Joje rasi siurprizą. Kaip ją surasti sužinosi iš laiško, padėto ant medinės spintelės su daugybę stalčiukų, vadinamos katalogu.

2 taškas

Čia yra katalogai - bibliotekos adresų biuras. Juose laikomos svarbiausios žinios apie knygas, kitus dokumentus. Jeigu nori sužinoti, kur ieškoti knygos, pagalvok kuriame kataloge jos ieškoti:

Abėcėlinis katalogas - jo kortelėse knygos surašytos pagal autorių arba pavadinimų abėcėlę. Pakanka žinoti autoriaus pavardę ar knygos pavadinimą (jeigu nėra autoriaus), ir be vargo rasi reikiamą leidinį.

Sisteminis katalogas - jame kortelės su žiniomis apie knygą išdėstytos pagal mokslo sritis.

Antraščių katalogas - jeigu nežinote grožinės knygos autoriaus, bet žinote pavadinimą, informacijos apie šią knygą ieškokite čia.

Elektroninis katalogas - jame galima ieškoti dokumentų pagal įvairius duomenis: antraštę, autorių, dalyką, leidėją, leidimo vietą ir t.t., bet šiame kataloge įrašyti tik paskutiniaisiais metais išleisti dokumentai. Todėl knygų išleistų ankstesniais metais čia nerasite.

Pasirinkę teisingą paiešką, kataloge rasite užduotį atitinkančią kortelę, ir šalia - nedidelį vokelį. Perskaitykite jį.

3 taškas

Radai kortelę su tau reikalingos knygos pavadinimu.
Pažiūrėk, kas tos knygos autorius, nes tau reikės surasti šią knygą fonde pagal autoriaus pavardę. Kortelės šone taip pat rasi užrašytą raidę A, B, C ar D. Šios raidės parodo, kokiai amžiaus grupei skirta knyga:
A 1-2 klasei, B 2-4 klasei, C 5-6 klasei, D 7-9 klasei.
Sekantį laišką rasi padėtą ant lentynos, kurioje yra ši knyga.

4 taškas

Dabar jums liko tik surasti pačią knygą, kur laukia nedidelis siurprizas!
Tik norime priminti, kad knygos fonde dėstomos panašiai kaip kortelės sisteminiame kataloge - pagal mokslo sritis, o vieno skyriaus ribose visos knygos dėstomos kaip abėcėliniame kataloge.

5 taškas

Į knygą, kurios pagal užduotį ieškojo vaikas, įdėtas siurprizas - lipdukas, atvirukas ar pan. Ir šio turinio laiškelis:

Sveikiname! Įveikei pirmąją kliūtį kelyje į informacijos pasaulį.
Eidamas šiuo keliu neturėsi sunkumų ieškodamas knygų net didžiausiose bibliotekose.
Bibliotekos renka, saugo ir platina dvasios turtus, kad jie būtų prieinami kiekvienam. Biblioteka - tai pasaulis pasiekiamas ranka.

 
Kryžiažodis „BIBLIOTEKA“

Kryz

 1. Tai, ant ko mes rašome.
 2. Kūrinys, vaizduojantis nusikaltėlių pasaulį, seklių nuotykius.
 3. Grafinis dydžių, jų santykių vaizdas, išreikštas linijomis, plokštumomis ir pan.
 4. Lapas ar knygutė, kur surašyti mėnesiai, dienos.
 5. Gausiai iliustruotas leidinys, kurį sudaro serija siužetinių piešinių ir trumpas tekstas. Beje, vaikai juos labai mėgsta.
 6. Lapas, kuriame pavaizduota žemė ar kuri nors jos dalis.
 7. Ekranas, klaviatūra ir pelė; turbūt jau viskas aišku, bet dar pridėsiu, kad vaikai labai mėgsta juo žaisti.
 8. Spalvotas leidinys, išleidžiamas kas savaitę arba kas mėnesį, pvz.: “Naminukas”, “Oho”, “Genys”.
 9. Bibliotekos patalpa, kurioje skaitoma.
 10. Knyga, kurioje surašyti žodžiai ir jų reikšmės abėcėlės tvarka.
 11. Viena lapo pusė.
 12. Raidės eilės tvarka arba raidynas.
 13. Rašinys, spausdinamas laikraštyje arba žurnale.
 14. Surišti popieriaus lapai, kuriuose prirašyta visokių įdomybių: pasakų, eilėraščių, sakmių ir t.t.
 15. Į jį mes rašome pamokų metu.
 16. Mokyklinė knyga.
 17. Nuostabi vieta, kurioje žmonės gali skaityti, ieškoti įdomių knygų arba bendrauti su kitais knygų mylėtojais.
 18. Ženklų sistema informacijai užrašyti.
 19. Kalbos garso rašmuo.
 20. Krikščionių šventasis raštas.
 21. Bibliotekoje esanti dėžė su kortelėmis, kuriose aprašyta kiekviena knyga.
 22. Laikraštis, išleidžiamas kasdien.
 23. Knyga, galinti atsakyti į 1000 ir 1 klausimą.

Kryžiažodį sudarė Asta Koveckytė 7 kl.