Vieta:  Virtuali paroda

dramokr.jpg

Klaipėdos miesto savivaldybės I. Kanto viešoji biblioteka kviečia susipažinti su virtualia paroda, skirta 100-osioms Vytauto Mačernio gimimo metinėms. 2021-ieji yra paskelbti poeto V. Mačernio metais. Tai puiki proga prisiminti jauniausią, vos 23-ejų žuvusį, lietuvių literatūros klasiką, naujosios lietuvių poezijos pradininką.

Poetas gimė 1921 m. birželio 5 d. Šarnelėje, netoli Žemaičių Kalvarijos. Mokėsi Sedos vidurinėje mokykloje ir Telšių gimnazijoje.1939 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto teologijos-filosofijos fakultetą – studijavo anglų kalbą ir literatūrą. 1940 m. perėjo į Vilniaus universiteto humanitarinių mokslų fakultetą. 1941 m. metė anglistiką ir pasirinko filosofiją, kurią studijavo iki pat universiteto uždarymo.

Vilniaus universitete V. Mačernis susipažino su čia studijavusia Brone Vildžiūnaite, su kuria planavo sukurti šeimą, tačiau to padaryti nebuvo lemta. B. Vildžiūnaitei parašyti V. Mačernio laiškai – svarbiausi jo dvasinių išgyvenimų, pakilimų ir krizių, kūrybos psichologijos liudininkai.

1943 m. uždarius Vilniaus universitetą, poetas grįžo į tėviškę. V. Mačernis ir B. Vildžiūnaitė jau buvo gavę Vilniaus miesto burmistro leidimą tuoktis (1943 08 12), tačiau vestuvės neįvyko. Sudėtingus sužadėtinių jausmus temdė karo metai, draugų planai emigruoti, kai 1944 m. Rusija okupavo Lietuvą. 1944 m. spalio 7 d. Žemaičių Kalvarijos pakraštyje važiuojant vežimu į poeto galvą pataikė atsitiktinė artilerijos sviedinio skeveldra ir atėmė gyvybę.

V. Mačernis lietuvių literatūroje paliko ryškų pėdsaką. Poeto kūryba – didelių vertybių, gyvenimo prasmės ieškančios, besikankinančios, abejojančios ir vėl nušvintančios sielos istorija. Jo poezija priklauso humanistinei filosofinei lietuvių literatūros tradicijai. „Vizijas“ galima pavadinti savotiška dvasine poeto autobiografija, kurioje filosofiniai apmąstymai susipina su senos žemaitiškos sodybos realijomis, genčių likimu, su autoriaus atsiminimais, peraugančiais į regėjimus, kupinus poezijos ir spinduliuojančios prasmės. „Gyvenimas – tai aukštosios akimirkos, kurių metu žmogus išsiskleidžia visatos pilnatvėje. Jos vienos padaro žmogaus gyvenimą tikrai vertingą. O mano didžiausias troškimas yra visus išmokyti geist tų aukštųjų akimirkų“, – rašė poetas.

Pirmuosius eilėraščius V. Mačernis paskelbė dar besimokydamas septintoje klasėje mokyklos ateitininkų žurnaluose „Ateities spinduliai“ ir „Ateitis“. Mokydamasis universitete, aktyviai dalyvavo „Šatrijos“ draugijos veikloje. Pirmosios V. Mačernio poezijos knygos buvo išleistos pokario metais Vakarų Europoje ir JAV: „Vizijos“ (Romoje, 1947), „Poezija“ (Čikagoje, 1961). Po karo daugiau kaip du dešimtmečius Lietuvoje V. Mačernio kūryba giliau nebuvo tyrinėjama. Pirmą kartą pluoštas poeto eilėraščių oficialiai paskelbtas tik 1966 m. – „Poezijos pavasario“ almanache. Poezijos rinktinė „Žmogaus apnuoginta širdis“ Lietuvoje išspausdinta 1970 m.

V. Mačernis rašė ne tik poeziją, bet ir prozą – straipsnius apie literatūrą, daug užsirašinėjo, vertė. Gerų poetų tekstų vertimas V. Mačerniui buvo su niekuo nepalyginama poetinė mokykla. Knygoje „Praeinančiam pasaulyje praeisiu“ skelbiamas kūrybinis autoriaus palikimas – eilėraščiai ir poetinė proza.

Pasak V. Daujotytės, poeziją V. Mačernis matė ir suprato kaip universalią prasmių programą. Jo poezijoje – jokių konkrečių istorinių įvykių, socialinių laiko atgarsių – okupacijų, karo: „Viskas yra tik žmogaus dvasioje, galutinėje ir vienintelėje dvasinėje tikrovėje: šiurpe, nerime, vienatvėje, džiaugsme.“ V. Mačernio poezija gali būti interpretuojama kaip vieno gyvenimo istorija. 

Leidiniai, kuriuose rašoma apie Vytautą Mačernį

Plyksniai ateitin

Plyksniai ateitin / Vincas Natkevičius, 2002

Vincas Natkevičius (1918-1999) - visuomenės ir kultūros veikėjas bei tyrinėtojas, straipsnių, studijų, monografijos apie Joną Grinių autorius. Šiame rinkinyje sutelktuose straipsniuose filosofiniai, literatūrologiniai, visuomenės bei politikos klausimai gvildenami pirmiausia vertybiškai.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Poezijos pavasaris 1986

Poezijos pavasaris: [almanachas] / ats. redaktorius Vacys Reimeris, 1986

Knygoje spausdinami įvairių kartų poetų eilėraščiai, straipsniai, esė, nauji poezijos vertimai (baltarusų, čekų, indų, italų, prancūzų ir kt.), yra literatūrinio palikimo publikacijų.
Leidinys iliustruotas J. Hopeno, V. Kalinausko, A. Kmieliausko, V. Valiaus grafikos darbais.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Dūžtančios formos: romanas apie Vytautą Mačernį

Dūžtančios formos: romanas apie Vytautą Mačernį: biografinis romanas / Aldona Ruseckaitė, 2017

Aldona Ruseckaitė, įsimenančių knygų apie Maironį ir Žemaitę autorė, atskleidžia dar vieno rašytojo gyvenimo slėpinius. Kuo gi sudomino autorę Vytautas Mačernis (1921–1944)? Pirmiausia – poeto vizionieriaus pasaulėvoka, jos atspindžiais poezijoje, ir ypač – jausmų pasauliu, neįvykusia santuoka. Mačernis – mąstytojas, filosofinis poetas ir – meilės kankinys?
A. Ruseckaitė rėmėsi sužadėtinės atsiminimais, Mačernio laiškais mylimajai – bendrakursei Bronei Vildžiūnaitei. Atsispindi jauno žmogaus dvasiniai išgyvenimai, pakilimai, krizės, kūrybos psichologija.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Poezijos pavasaris 1981

Poezijos pavasaris : [almanachas] / ats. redaktorius Vacys Reimeris, 1981

„Poezijos pavasario“ festivalio laureatų ir dalyvių poezijos rinkinys. Knygoje publikuojami įvairių kartų mūsų poetų eilėraščiai, straipsniai, vertimai (armėnų, latvių ir kt.), atsiminimai, laiškai.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Poetine filosofine lietuviu literatura

Poetinė filosofinė lietuvių literatūra: XX amžiaus pirmoji pusė: [skaitiniai / sudarytoja Agnė Iešmantaitė], 2007

Šioje rinktinėje „Poetinė filosofinė literatūra. XX a. pirmoji pusė“ pateikiami Vydūno, V. Krėvės, V. Mačernio kūriniai.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Poezijos pavasaris 1994

Poezijos pavasaris: [almanachas] / ats. redaktorius Vacys Reimeris, 1994

„Poezijos pavasario“ festivalio laureatų ir dalyvių poezijos rinkinys.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Literaturos lankai

Literatūros lankai: neperiodinis poezijos, prozos ir kritikos žodis: [Buenos Aires, 1952-1959 / įvado autorius Ramutis Karmalavičius], 1998

Tai 1952 - 1959 m. neperiodiškai ėjusios literatūros žurnalo (viso 8 numeriai) faksimilinis leidinys. Iniciatyvinės grupės įsteigtas Baltimorėje (JAV) "Poezijos, prozos ir kritikos žodžiu" pavadintas leidinys buvo spausdinamas Buenos Airėse (Argentinoje), kur jį prižiūrėjo poetas Juozas Kėkštas. Žurnalas savitai integravosi į šeštojo dešimtmečio egzodo gyvenime ryškų filosofinio liberalizmo bei metafizinės katalikybės kultūrinį poleminį kontekstą, nuosekliai įtvirtino Lietuvių poezijos antologijos "Žemė"(1951) kūrybinę programą. Bendradarbiai - Kazys Bradūnas, Henrikas nagys, Alfonsas Nyka - Niliūnas, Juozas Girnius ir kt. Ramučio Karmalavičiaus "Įvadas".

Užsakyti / rezervuoti leidinį

 Vytautas Mačernis. Poezija

 Poezija / Vytautas Mačernis; parengė Agnė Iešmantaitė, 2005

Šiame „Mokinio skaitinių“ leidinyje jūs rasite pluoštą gražiausios Vytauto Mačernio lyrikos : „Vizijų“ ciklą, sonetų, trioletų ir kt.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

 Lyg įžanga į Requiem

 Lyg įžanga į Requiem: [eilėraščių antologija / sudarytojas Kęstutis Subačius; Andriaus Brazio piešiniai], 2008

XX amžiaus lietuvių poetų, mirusių nesulaukus 40 metų, eilėraščių antologija. Sudarytojo atrinkti kūriniai atspindi mirties nuojautą arba elegišką poeto būseną.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Lietuviu literatūros konspektas abiturientui

Lietuvių literatūros konspektas abiturientui: rašytojų kūrybos apibūdinimai, tekstai ir klausimai / [Regina Dilienė, Loreta Mačianskaitė, Dalia Satkauskytė, Nijolė Šervenikaitė, Saulius Žukas], 2008

Konspektas skirtas 12-12 klasės mokiniams. Jame glaustai pristatomi Lietuvos rašytojai, įtraukti į Vidurinio ugdymo bendrųjų programų literatūrinio (kultūrinio) ugdymo išplėstinio kurso turinį.
Aptariami svarbiausi rašytojo kūrybinės aplinkos ir kultūrinio konteksto bruožai, biografijos faktai, būdingiausios kūrybos ypatybės, pateikiama literatūros tekstų su klausimais. Siekiama pabrėžti bendrus skirtingų autorių kūrybos motyvus, problemas ir taip išryškinti literatūros istorijoje pasikartojančias temines gijas, pavyzdžiui: žmogaus ir pasaulio prieštaringumas, įsipareigojimas tėvynei ir visuomenei, tautinės tapatybės kūrimas ir įtvirtinimas, miestas kaip atminties ir vaizduotės šaltinis, gyvybės vertė ir nuvertinimas ir panašiai.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Užsakyti / rezervuoti leidinį (2004 m.)

Užsakyti / rezervuoti leidinį (2013 m.)

Pastoviųjų vertybių versmė

Pastoviųjų vertybių versmė: literatūros kritika / Vaidotas Daunys; sudarė Elvyra Usačiovaitė, 2003

Pomirtinę Vaidoto Daunio (1958–1995) knygą sudaro straipsniai, iki šiol buvę išblaškyti periodikoje, tęstiniuose leidiniuose. Savitai ir įdomiai aptariama literatūros klasikų ir kitų poetų kūryba: K. Donelaičio, A. Baranausko, Z. Gėlės, V. Mačernio, Salomėjos Nėries, J. Aisčio, V. Mykolaičio-Putino. Ypač daug dėmesio skirta pastarajam. Taip pat rašoma apie pradedančio kūrėjo problemas. Šie literatūros kritikos darbai, sudėti į knygą, labiau priartins autorių prie mūsų dienų, skatins mąstyti, ieškoti kūrybinių išeičių. O tai labai svarbu visiems, ypač jaunimui. Leidinys skiriamas pedagogams, studentams, ir kitiems besidomintiems lietuvių literatūra.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Literatūros fenomenologija

Literatūros fenomenologija: problemikos kontūrai: [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams] / Viktorija Daujotytė, 2003

„Literatūros fenomenologija“ - humanistinių studijų vadovas, įvedantis į literatūros fenomenologinę problematiką, atskleidžiantis esmingiausius jos momentus. Literatūros turinys analizuojamas kaip fenomenas, kurio prasmė priklausoma ir nuo teksto, ir nuo suvokėjo. Tekstų analizės etiudai yra fenomenologinio pobūdžio.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Karalių gėlė iš Žemaitijos pelkių

Karalių gėlė iš Žemaitijos pelkių: sugrąžinantys Vytauto Mačernio skaitymai 85-aisiais jo būties metais / Viktorija Daujotytė; [fotografas Jonas Strazdauskas], 2006

Monografijoje tyrinėjamas poeto Vytauto Mačernio gyvenimas ir kūryba. Remiamasi archyviniais faktais, atsiminimais, naujomis kūrinių interpretacijomis.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Dar penkios minutės nakties

Dar penkios minutės nakties: lietuvių meilės lyrika / sudarytojas Kęstutis Navakas; [dailininkė Daiva Rutkauskienė], 2007

Originalios, intriguojančios struktūros lietuvių meilės lyrikos rinktinėje, pavadintoje pagal poeto Donaldo Kajoko eilėraštį – penkiasdešimties XX amžiuje gimusių poetų tekstai, plėtojantys meilės, aistros, artumo temas.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Žemės giedra

Žemės giedra / Česlovas Kudaba; [sudarė Antanas Staponkus], 2004

Ši knyga - tai Česlovo Kudabos publicistikos rinktinė, į kuria sudėti patys geriausi ir patys jausmingiausi autoriaus kūriniai apie Lietuvos gamtovaizdį.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Romantizmo tradicija lietuvių literatūroje

Romantizmo tradicija lietuvių literatūroje / Vytautas Kubilius; Lietuvos mokslų akademija. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1993

Knygoje bandoma išryškinti romantizmo dominantę kaip charakteringą mūsų istorinės situacijos ir mąstysenos išraišką, kaip patvarią lietuvių literatūros tradiciją – su ja ginčijamasi ir joje ieškoma atramos tautos egzistencijos krizių metu.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Literatūra istorijos lūžyje

Literatūra istorijos lūžyje / Vytautas Kubilius, 1997

Knygoje aptariami lietuvių meninės savimonės ir literatūros pokyčiai, atgavus nepriklausomybę. Ginčas su sovietinės ideologijos ir kompromisinės kultūros stereotipais, konfliktiškas savo vietos ieškojimas postkomunistinėje visuomenėje, pakitęs menininko statusas laisvosios rinkos sąlygomis. Lietuvos visuomenė pokyčių kontekste.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

XX amžiaus literatūra

XX amžiaus literatūra / Vytautas Kubilius; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996

Knygoje nušviečiama XX a. lietuvių literatūros istorija – nuo pirmojo dešimtmečio iki paskutiniojo.
Besikeičiančių socialinių ir politinių santvarkų fone sintetiškai apibūdinama lietuvių literatūros meninės srovės ir žanrai, žymiausi rašytojai ir jų kūriniai, atskleidžiami raidos prieštaringumai ir besiformuojanti meninių vertybių sankloda, jungianti Lietuvoje ir egzode rašytus kūrinius į vientisą procesą.

Klajojantys siužetai baltų literatūrose

Klajojantys siužetai baltų literatūrose: mitai, legendos, literatūriniai tipai / Silvestras Gaižiūnas, 2009

Nuo seniausių laikų iš vienos literatūros į kitą klajojančiuose siužetuose atgimsta personažai, kurie tarsi priklauso visam pasauliui.
Prometėjas, Orfėjas, Sizifas, Sfinksas, Ikaras, Apolonas, Odisėjas, Faustas, Ahasferas, Don Žuanas, Don Kichotas, Peras Giuntas, Hamletas ir daugelis kitų.
Pasirodydami įvairiuose literatūriniuose kontekstuose, jie priartina tai, kas tolima, menininkui leidžia įtikinamiau prabilti universalia menine kalba, inspiruoja daugiaamžį tarpkultūrinį dialogą.
Jie atgyja ir XX amžiaus baltų literatūrose. Vieni (tarkim, Ikaras, Prometėjas, Don Kichotas) buvo aktualūs ir latviams, ir lietuviams, kiti labiau domino latvius (Peras Giuntas latvių literatūroje virto vos ne nacionaliniu personažu), o Sizifas labiau prigijo lietuvių literatūroje.
Šioje studijoje autorius parodo, kaip universalieji klajojantys siužetai, saugantys pasaulinės kultūros atmintį, lietuvių ir latvių literatūrose įgyja naujas konotacijas ir modernizuoja nacionalinės literatūros procesą.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

 Asmeniniai kursai

 Asmeniniai kursai: įvadai, laisvi seminarai, paskaitos / Viktorija Daujotytė, 2017

Knyga „Asmeniniai kursai" parašyta skaitytų paskaitų ir seminarų pagrindu. Čia svarstoma lietuvių literatūros raida nuo XX amžiaus pradžios (Maironis, Putinas, Nėris) iki šių dienų (G. Kazlaukaitė, R. Brundzaitė), aptariami lietuvių literatūros sąlyčiai su pasaulinės literatūros ir kultūros kontekstais, literatūros istorija atrandama kaip kitų menų ir mokslų – filosofijos, semiotikos, feministinės minties – atspindys. Šis atvirumas, tarpdisciplininė laisvė ir griežtas bei sąžiningas angažavimasis lietuvių tautinės tapatybės raiškai per literatūrą, ištikimybė didiesiems mūsų kūrėjams ir kuria nepakartojamą Viktorijos Daujotytės paskaitų ir kitokio viešo kalbėjimo intonaciją.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Vytautas Mačernis ir jo karta

Vytautas Mačernis ir jo karta / Virginija Balsevičiūtė; [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas], 2001

Pačioje kūrybinio kelio pradžioje naujai įvertinusi valstietiškąją kultūrą ir veikiama modernėjančios katalikybės bei egzistencinės filosofijos, žemininkų karta daug dėmesio skyrė pasaulėžiūros klausimams, o kartais ir pati kūrė ties literatūros ir filosofijos riba. Studijoje rūpėjo atskleisti, kaip formavosi ši žemininkais vadinama generacija, pasekti jos tolimesnį likimą, daugiausia dėmesio skiriant Vytauto Mačernio kūrybai.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Žemaičių žemės rūpintojėliai

Žemaičių žemės rūpintojėliai: fotoapybraiža / Bernardas Aleknavičius, 2008

Tikriausiai pusės fotoalbume atvaizduotų rūpintojėlių ir kitų tautodailės kūrinių šiame pasaulyje nebėra. Jie išliko tik uolaus žurnalisto, kraštotyrininko Bernardo Aleknavičiaus fotografijose, negatyvuose, kurie, saugiai kataloguoti, turi ir datas, ir adresus. Didžiausias idealizmas bei neblėstanti Lietuvos meilė – taip trumpai nusakytinas B. Aleknavičiaus gyvenimas ir kūryba. Jo dokumentinės ir publicistinės kūrybos herojai – Kristijonas Donelaitis, Ieva (Ėvė) Simonaitytė, Vydūnas, Adomas Brakas, Zanavykų krašto šviesuoliai. Šioji fotoapybraiža – tryliktoji nepailstančio patrioto knyga. Jos skaitytojas ir žiūrovas gali būti kiekvienas iš mūsų. Didžiausias idealizmas bei neblėstanti Lietuvos meilė – taip trumpai nusakytinas B. Aleknavičiaus gyvenimas ir kūryba. Jo dokumentinės ir publicistinės kūrybos herojai – Kristijonas Donelaitis, Ieva (Ėvė) Simonaitytė, Vydūnas, Adomas Brakas, Zanavykų krašto šviesuoliai. Šioji fotoapybraiža – tryliktoji nepailstančio patrioto knyga. Jos skaitytojas ir žiūrovas gali būti kiekvienas iš mūsų.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Žemė

Žemė: naujosios lietuvių poezijos antologija / redagavo Kazys Bradūnas ; įvadą parašė Juozas Girnius, 1991

Antologija. Bradūno, Kėkšto, Mačernio, Nagio, Nyka Niliūno eilėraščiai.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Dramatiškos biografijos

Dramatiškos biografijos: kovotojai, kūrėjai, karjeristai, kolaborantai… / Rokas Subačius, 2007

Knyga „Dramatiškos biografijos“ priskirtina dokumentinei prozai, čia pateiktos 28 žinomų XX amžiaus Lietuvos žmonių biografijos. Tai menininkai, literatai, mokslininkai, politikai, partizanai, jų biografijų prieštaringumą nulėmė trys per Lietuvą persiritusios okupacijos bangos.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Knygos ir žmonės

Knygos ir žmonės: [straipsnių rinkinys] / Antanas Vaičiulaitis, 1992

Prozininkas, vertėjas, autoritetingas kritikas, puikus stilistas A.Vaičiulaitis pirmąkart Lietuvoje išleidžia brandžiausius kritikos darbus – studijas, straipsnius, recenzijas. Jautria menininko klausa jis pagauna kūrinio esmę ir savitumą, pagarbiai pripažįsta kiekvieno rašytojo kūrybiškumą, atkakliai visur gina autonominę literatūros vertę. Gilus dvasinis ryšys su amžininkais J.Aisčiu, B.Brazdžioniu, J.Grušu, J.Keliuočiu, J.Brazaičiu, su savo profesoriais – Putinu, V.Krėve, S.Šalkauskiu, J.Eretu leido ypatinga gėrio ir grožio amžinumo šviesa nušviesti jų paveikslus. Išryškinti brangintini bruožai, subtilios detalės padės skaitytojui įsiminti ir nežinomų kūrėjų vardus ar sugrąžins dingusius užmaršty.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

 

Išliekanti lyrika

Išliekanti lyrika: XX amžiaus lietuvių poezijos vidinių struktūrų kaita / Rita Tūtlytė, 2006

Knygą sudaro 1991–2002 metais rašyti straipsniai. Juose pristatoma XX amžiaus lietuvių poezija literatūros tradicijos ir literatūros raidos požiūriu. Dėmesys skiriamas keliems laikotarpiams: IV dešimtmečio neoromantikų kūrybai (Jonas Aistis, Salomėjas Nėris, Bernardas Brazdžionus, Antanas Miškinis); katastrofų laiko poetams (Bronius Krivickas, Vytautas Mačernis, Alfonsas Nyka-Niliūnas), sovietinio laikotario pabaigoje subrendusiai jaunųjų poetų kartai (Antanas A. Jonynas, Gintaras Patackas, Donaldas Kajokas, Aidas Marčėnas, Vladas Baziūnas ir kt.). Susitelkiama ties pasaulėvokos ir epochos sąsaja, poetikos kaita., modernėjimo žingsniais.
Straipsniai dviejų modelių: apžvalginiai ir analitiniai. Pastaruosiuose gilinamasi į konkretaus autoriaus meninį pasaulį. Laikomasi pagrindinių kultūrinio istoriniio metodo bei imanentinės kūrinio analizės principų, taikoma hermeneutinė skaitymo perspektyva.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Regėjimų naktis

Regėjimų naktis: Poeto Vytauto Mačernio gyvenimas ir vizijos / Tomas Sakalauskas; Iliustr. J. Stauskaitė, 1996

Modernios formos estetinėje knygoje remdamasis V.Mačernio artimųjų,draugų ir pažįstamų prisiminimais bei jo paties kūryba, laiškais autorius vaizduoja poetą ir jo visuomeninę, literatūrinę aplinką.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Užsakyti / rezervuoti leidinį (1994 m.)